Με 4 θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει την Τετάρτη η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αβδήρων

25

  Σε δημόσια τακτική συνεδρίαση συνέρχεται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αβδήρων, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Γενισέας (Δημαρχείο Δήμου Αβδήρων) στις 13 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση της αριθ. 46/2019 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» με θέμα: «8η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η. Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος).
  2. Έγκριση του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με τίτλο: «ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020» – Κατακύρωση και ανάδειξη αναδόχου (εισηγητής: Δήμαρχος).
  3. Εξειδίκευση πιστώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών).
  4. Αναπροσαρμογή τελών φωτισμού και καθαριότητας για το έτος 2020 και εφεξής (εισηγητής: Δήμαρχος).

Εδώ Γράφετε τα σχόλια σας