Δεύτερη τροποποίηση της υπ’ αριθ. 177/26.03.2018 πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων έργων

1

B’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 177/26.03.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 (ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΞΑΝΘΗΣ

Κομοτηνή, 09.08.2018

Αρ. Πρωτ.: 471

Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ)

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

 

 

 

 

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Την με αρ. πρωτ. 3/13.03.2018 απόφαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης,
  2. Το με αρ. πρωτ. 849/19.03.2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.
  3. Την με αρ. πρωτ. 5/06.06.2018 απόφαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης, και
  4. Την με αρ. πρωτ. 6/09.08.2018 απόφαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την εκ νέου (B) τροποποίηση της υπ’ αριθ. 177/26.03.2018 πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 (για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα) του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης σε ότι αφορά την παράγραφο 5.3 και ειδικότερα την ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης και της κατάθεσης του «φυσικού φακέλου».

Ειδικότερα η παράγραφος 5.3 τροποποιείται ως εξής:

5.3 Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 23-04-2018.

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης12-10-2018.

Ημερομηνία υποβολής, της υπογεγραμμένης αίτησης στήριξης και όλων των συνημμένων δικαιολογητικών/εγγράφων, στην ΟΤΔ ANAΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.): 19-10-2018 και έως τις 14.00 μ.μ.

Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις στήριξης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣΑΑ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.

                                                                                       Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD/LEADER

                                                                         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΞΑΝΘΗΣ 

ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εδώ Γράφετε τα σχόλια σας