Με 8 θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει αύριο η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αβδήρων

Με 8 θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει αύριο η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αβδήρων

Σε δημόσια τακτική συνεδρίαση συνέρχεται η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αβδήρων, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Γενισέας (Δημαρχείο Δήμου Αβδήρων) στις 14 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες του Κέντρου Υποστήριξης & Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής & Τρίτης Ηλικίας και της παροχής γάλακτος για το δικαιούχο Προσωπικό του Δήμου Αβδήρων» προϋπολογισμού 56.527,07€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (εισηγήτρια: Μισκάκη Αμφιθέα, Πρόεδρος Επιτροπής διαγωνισμού).
  2. Έγκριση του πρακτικού Νο 3 για τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για τη «Επισκευή και συντήρηση των Οχημάτων του Δήμου Αβδήρων» – Κατακύρωση και ανάδειξη αναδόχου (εισηγητής: Πρόεδρος).
  3. Έγκριση πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. Βιστωνίδας» (εισηγητής: Πρόεδρος).
  4. Έγκριση του Πρακτικού ΙII και βαθμολόγησης των αποδεκτών οικονομικών προσφορών, στάθμιση της βαθμολογίας της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς κάθε προσφέροντος και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου, του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ» (εισηγητής: Πρόεδρος).
  5. Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο ( 01-10-2017 έως και 31-12-2017) (εισηγήτρια Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών).
  6. Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων για το έτος 2018 (εισηγήτρια Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών).
  7. Έγκριση προτάσεων 3ης ανάληψης υποχρέωσης δαπανών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, Διάθεση Πιστώσεων (εισηγήτρια Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών).
  8. Έγκριση διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού και των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ» (εισηγητής: Πρόεδρος).

Εδώ Γράφετε τα σχόλια σας