Με 29 θέματα ημερήσιας διάταξης, συνεδριάζει την Τετάρτη, 29 Αυγούστου, το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων

Με 29 θέματα ημερήσιας διάταξης, συνεδριάζει την Τετάρτη, 29 Αυγούστου, το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων

Σε δημόσια τακτική συνεδρίαση συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου (έδρα Γενισέα) στις 29 Αυγούστου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για αντιπροσωπευτικό όχημα «Επιβατικό Ι.Χ.» των προς ανέγερση τριών Ισόγειων Κατοικιών σε Αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Χότσικα Σαλή – Ρεμζή & Χασάν με την Δημοτική Οδό στην Αγροτική Περιοχή Ακάρπου Αγροκτήματος Λευκόπετρας Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας).
 2. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για αντιπροσωπευτικό όχημα «Μικρό Επιβατηγό όχημα» της προς ανέγερση Ισόγειας κατοικίας ιδιοκτησίας Κεκέ Τζεμήλ με την Αγροτική Οδό στο Αγρόκτημα Ν. Ζυγού Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας).
 3. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για αντιπροσωπευτικό όχημα «ΙΧ Αυτοκίνητο και όχημα επαγγελματικής χρήσης τύπου minivan» της προς ανέγερση μικρής ξενοδοχειακής μονάδας σε Αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Καραμπατζάκη Χριστίνας με την Δημοτική Οδό (Επαρχιακή οδός Ν. Κεσσάνης-Αβάτου)-Οικισμός Παραλίας Αβδήρων στο Αγρόκτημα Μάνδρας Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας).
 4. Έγκριση Υλοποίησης των υπ’ αριθμ. 16 και 17 κορυφών του εγκεκριμένου ορίου Οικισμού Πετεινού Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας).
 5. Έγκριση Υλοποίησης των υπ’ αριθμ. 18 και 19 κορυφών του εγκεκριμένου ορίου Οικισμού Βαφέικων Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας).
 6. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΣΕΑΣ» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας).
 7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας).
 8. Γνωμοδότηση για την κοπή δέντρων στα νεκροταφεία Μαγικού (εισηγητής: Ελευθεριάδης Απόστολος, Προϊστάμενος Τμήματος Καθαριότητας & Πρασίνου).
 9. Γνωμοδότηση για την κοπή δέντρων στα νεκροταφεία του οικισμού Πετεινού (εισηγητής: Ελευθεριάδης Απόστολος, Προϊστάμενος Τμήματος Καθαριότητας & Πρασίνου).
 10. Παράταση διάρκειας της υπ’ αριθ. 3344/16-03-2018 σύμβασης, με τίτλο «Παροχή υπηρεσίας συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Αβδήρων στην εκπόνηση φακέλου με στόχο τη χρηματοδότηση δράσεων για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αστικών Αποβλήτων» (εισηγητής: Ελευθεριάδης Απόστολος, Προϊστάμενος Τμήματος Καθαριότητας & Πρασίνου).
 11. Αποδοχή Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Τοπικό Χωρικό Σχέδιο Δήμου Αβδήρων» με κωδικό ΟΠΣ 5022551 στο ΕΠ «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας).
 12. Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο (από 01-04-2018 έως και 30-06-2018) (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών).
 13. Έγκριση 9ης τροποποίησης – αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2018 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών).
 14. Εξέταση αιτήματος διαγραφής θέσης στην λαϊκή αγορά Γενισέας και επικαιροποίηση πίνακα θέσεων (εισηγήτρια: Ρούφου Παρασκευή, Αντιδήμαρχος).
 15. Εξέταση αιτημάτων διαγραφής θέσεων στην λαϊκή αγορά Αβδήρων και επικαιροποίηση πίνακα θέσεων (εισηγήτρια: Ρούφου Παρασκευή, Αντιδήμαρχος).
 16. Έγκριση δαπανών για επεκτάσεις ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου (εισηγήτρια: Ρούφου Παρασκευή, Αντιδήμαρχος).
 17. Απασχόληση εργατικού και τεχνικού προσωπικού με ημερομίσθια για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2018 (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος).
 18. Εξέταση αιτήματος οικονομικής ενίσχυσης του Νομικού Προσώπου Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η. Δήμου Αβδήρων από τον Δήμο Αβδήρων (εισηγητής: Κασσέρης Κων/νος, Πρόεδρος Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η.).
 19. Τροποποίηση της με αριθμ. 279/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων με θέμα: «Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του 1ου ορόφου του κτηρίου του Κοινοτικού Καταστήματος Νέας Κεσσάνης στον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Κεσσάνης Αγία Παρασκευή, για την στέγασή του» (εισηγητής: Δήμαρχος).
 20. Εκμίσθωση ακινήτου στον οικισμό Πόρτο Λάγος για τουριστική εκμετάλλευση (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος).
 21. Έγκριση της αριθ. 2/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρίας του Δήμου: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» (Δ.Ε.Α.ΠΕ.ΧΩ. ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ) που αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων της, οικονομικού έτους 2018 (εισηγητής: Εμίν Νουρντάν, Πρόεδρος ΔΕΑΠΕΧΩ).
 22. Έγκριση της αριθ. 5/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρίας του Δήμου: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» (Δ.Ε.Α.ΠΕ.ΧΩ. ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ) που αφορά την έγκριση οικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2017 (εισηγητής: Εμίν Νουρντάν, Πρόεδρος ΔΕΑΠΕΧΩ).
 23. Μερική τροποποίηση των αριθμ.290/2014 και αριθ. 251/2015 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την αντικατάσταση μελών στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (εισηγητής: Δήμαρχος).
 24. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη φιλοξενία αντιπροσωπείας της πόλης Ludwigshafen – Nördliche Innenstadt της Γερμανίας (εισηγητής: Δήμαρχος).
 25. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Πολιτιστικού Συλλόγου «Η Τίμια Ζώνη Πεζούλας» (εισηγητής: Δήμαρχος).
 26. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Ν. Κεσσάνης «Αγία Παρασκευή» (εισηγητής: Δήμαρχος).
 27. Έγκριση μετάβασης εκπροσώπων του Δήμου μας στην Αθήνα (εισηγητής: Δήμαρχος).
 28. Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2018 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (εισηγήτρια Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών).
 29. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής γενικών υπηρεσιών (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας).

 

Εδώ Γράφετε τα σχόλια σας