ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: «Το Μήνυμα Της Αναστάσεως»

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

«Το Μήνυμα Της Αναστάσεως»

Η σημερινή ευαγγελική περικοπή της Κυριακής του αντίπασχα αναφέρεται σε μια από τις εμφανίσεις του Αναστάντος Κυρίου στους μαθητές Του. Το γεγονός της Αναστάσεως καθ εαυτό υπερβαίνει τα όρια του ιστορικού γεγονότος, δεν περιγράφεται από κανένα ευαγγελιστή, όλες οι σχετικές ευαγγελικές διηγήσεις αναφέρουν τους μάρτυρες που είδαν τον Αναστημένο Χριστό η που επισκέφθηκαν τον κενό τάφο. Αυτό συνέβη γιατί η Ανάσταση του Χριστού δεν εμπίπτει στα στενά πλαίσια των ιστορικά διαπιστουμένων γεγονότων, αλλά στηρίζεται στην εμπειρία και στο βίωμα του πιστού. Προϋποθέτει όχι την απόδειξη η την ιστορική έρευνα αλλά την πίστη στη δύναμη του θεού που κατανικά το θάνατο.

Η εμφάνιση του Αναστημένου Χριστού σκόρπισε χαρά στους φοβισμένους μαθητές. «Εχάρησαν ουν οι μαθηταί ιδόντες τον Κύριον», σημειώνει ο ευαγγελιστής Ιωάννης. Από την ομάδα των μαθητών έλειπε ο Θωμάς, ο γνωστός με το ελληνική ονομασία Δίδυμος. Στον ενθουσιασμό τους ότι είδαν τον Κύριο, εκείνος προβάλλει την αμφιβολία και τον σκεπτικισμό: «Εάν μη ίδω εν ταις χερσίν αυτού τον τύπον των ήλων, και βάλω τον δάκτυλόν μου εις τον τύπον των ήλων, και βάλω την χείρά μου εις την πλευράν Αυτού, ου μη πιστεύσω».

Ο Θωμάς εκπροσωπεί τους ανθρώπους εκείνους που θέλουν να στηρίξουν την πίστη τους στη βεβαιότητα των απτών αποδείξεων στην ιστορική εξακρίβωση, στο πείραμα, στην αυτοψία. Πρόκειται για μία πολύ ανθρώπινη στάση και δικαιολογημένη απαίτηση βρίσκεται όμως ακόμη μακριά από την πίστη. Ο Αναστημένος Χριστός σε οκτώ μέρες, την επομένη Κυριακή, ξαναεμφανίζεται στους μαθητές, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και ο Θωμάς, τον καλεί να διαπιστώσει ιδιοχείρως και αυτοπροσώπως την ταυτότητα του αναστημένου σώματός Του, μακαρίζει όμως τις επερχόμενες γενεές που θα πιστεύσουν χωρίς να ιδούν: «Μακάριοι οι μη ιδόντες και πιστεύσαντες».

Η Ανάσταση του Χρίστου έχει σημασία όχι σαν ανεξάρτητο από εμάς γεγονός της νίκης του Θεού κατά των σατανικών δυνάμεων της φθοράς και του θανάτου, αλλά σαν γεγονός που σχετίζεται άμεσα με την ύπαρξη του κάθε ανθρώπου, με την αλλαγή της ζωής του και την κατανίκηση του φόβου του θανάτου.

Το σημερινό ευαγγέλιο είναι μήνυμα ζωής, χαράς και αισιοδοξίας. Ζωής, γιατί ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών και χάρισε στους ανθρώπους τη ζωή. Χαράς, γιατί μετέβαλε την κατήφεια και την αγωνία του θανάτου σε παγκόσμια ελπίδα αναστάσεως. Αισιοδοξίας, γιατί διατράνωσε τη δύναμη του Θεού επάνω στις δυνάμεις της φθοράς και του θανάτου.

 

Εδώ Γράφετε τα σχόλια σας