Έναρξη λειτουργίας εφαρμογής Μητρώου Πολιτών

Έναρξη λειτουργίας εφαρμογής Μητρώου Πολιτών

Σας ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με την αριθμ. 1/2018/8-1-2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, και την ΑΔΑ:6ΞΥΝ465ΧΘ7-69Ξ, που αφορά την έναρξη του νέου προγράμματος λειτουργίας των Δημοτολογίων Μητρώο Πολιτών.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το Γραφείο Δημοτολογίων από τις 12-1-2018 και ώρα 15:00μ.μ έως και την 21-1-2018 και ώρα 15:00μ.μ δεν θα εκδίδει πιστοποιητικά και δε θα καταχωρούνται μεταβολές.

 

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Κυριάκος Παπαδόπουλος

Εδώ Γράφετε τα σχόλια σας