Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου στις 23/04/2015

ds

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ:

  1. Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
  2. Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.
  3. Τους αξιότιμους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Ξάνθης Ευμοίρου και Κιμμερίων.
  4. 4)      Τους αξιότιμους Προέδρους της Τοπικής Ενότητας Σταυρούπολης και Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου
  5. Τους αξιότιμους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυοφύτου, Κομνηνών και Πασχαλιάς
  6. Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων
  7. Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 23 Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 σε δημόσια έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) για να συζητηθεί το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης και να παρθεί σχετική απόφαση :

1ο ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης σχετικά  με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 41/20.4.2015 τεύχος Α΄) σχετικά με την υποχρέωση κατάθεσης των ταμειακών διαθεσίμων των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδας

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι θίγονται άμεσα τα συμφέροντα του Δήμου με άμεσο κίνδυνο την μη ομαλή λειτουργία του και των υπηρεσιών του.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εδώ Γράφετε τα σχόλια σας